20 d’oct. 2006

LES MENTIDES I ELS SILENCIS DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA

Dilluns passat dia 16 d'Octubre, vaig rebre en el meu domicili l'Acta de l'Assemblea Ordinària de l'Entitat corresponent a l'any 2005, la qual es va realitzar degut de la no-aprovació dels comptes anuals de l'Entitat en la primera Assemblea Ordinària que va tenir lloc el dia 19 de Març, és a dir set mesos després de la celebració de la primera reunió.

A la vista d'aquesta he constatat que, en ves de reflectir el que va ocórrer realment, s'insisteix un cop més a desqualificar contínuament a la Junta Gestora anterior i fer una novel·la rosa del bé que ho està fent la Junta Actual.

Per tot això i per aclarir només alguns punts, m'he decidit fer aquest article que sols reflectirà algunes de les mentides i silencis com indico en el títol d'aquest, ja que si els fes tots, més que un article seria un llibre.

1.- No és veritat que s'hagin refós les dues comptabilitats, la de l'EUC i la de l'Aigua, ja que com pot observar-se en les dades presentades, els ingressos de 9,02 € per comptador i trimestre i els 0,19 € per metro cúbic d'aigua consumida, no apareixen en cap lloc i tampoc naturalment totes les contrapartides dels mateixos. Refondre estats comptables implica no perdre informació.
Si que es va dir que els comptes presentats per l'anterior Junta Gestora eren correctes però la nova Junta havia aplicat uns criteris diferents.

2.- En l'acta s'indica: “es van trobar factures pendents de comptabilitzar, assentaments comptables amb errors importants i que la comptabilitat de l'any 2005 encara estava per tancar”.
Com es pot ser tan miserable dient tot això que m’afecta a mi en Particular i a una professional com la Sra. Conxita? Desmuntaré tot el que s'ha dit.

1. Factures pendents de comptabilitzar.- El saldo de Proveïdors i de Tresoreria que presenten és el mateix en els dos Balanços (el de Junta Gestora i el de la Junta Actual) i el resultat, a excepció dels nous criteris aplicats, és el mateix. On han comptabilitzat les factures que falten?, si quadra tot.
2. Assentaments amb errors importants. No en van indicar cap, només van ensenyar una factura del proveïdor ORANGE com una gran troballa, doncs bé aquesta factura estava comptabilitzada per la Junta Gestora en la compte 6220115 “Comparatiu ofertes projecte”, ja que es tractava d'una assessoria, no d'un més valor de l'import del projecte.
3. En canvi si que en la seva comptabilitat hi ha errors greus, ja que la pregunta que va fer el Sr. Silvestre sobre els 10.827 € de diferència en la compte de Deutes de l'Associació de Propietaris, i que no van poder contestar en l'Assemblea, es produeixen perquè en la seva comptabilitat han deduït del citat deute l'import que es deu a la Societat “Aigües de Catalunya”, com es pot comprovar fàcilment si es revisen els dos Balanços.
4. La comptabilitat de l'any 2005 encara estava sense tancar.- Si la Junta Gestora va presentar a l'Assemblea uns Balanços de Situació i unes Comptes de Resultats, i tot això suportat per uns Llibres: Diari Major i Balanços de Sumes i Saldos. Com es pot dir que la comptabilitat estava sense tancar?
3.- S'indica en l'Acta que es refonen les dues comptabilitats pel fet que l'Aigua no té personalitat jurídica i per a la seva demostració s'assenyala que només té CIF l'Entitat.
Quin error més infantil, que té que veure el CIF? És que una Societat no pot tenir diverses activitats?, Evidentment es poden portar els comptes amb una comptabilitat o dos, o les que facin falta, sempre que es respecti tota la informació i no s'ometi res, es confon la declaració a Hisenda amb la forma de gestionar una Entitat.

4.- El document que jo vaig llegir en l'Assemblea era una pregunta concreta, la vaig entregar per escrit a la mesa perquè així se'm va sol·licitar, però la pregunta era per contestar a l'Assemblea, no perquè no es contestés ni tampoc perquè no es reflectís en l'Acta.

Fonamentalment el meu argument era el següent: aplicant els nous criteris que la Junta Actual va dir que havia fet els comptes, apareixia que havien desaparegut les Reserves de 52.645,07 €, aquestes reserves havien estat aportades per tots els socis en base del coeficient de propietat, la Junta les havia aplicat a reduir pèrdues de l'aigua d'anys anteriors.
No saben que l'aigua es paga per tarifa i aquest deute es pagarà en la seva totalitat d'acord amb allò que s'ha explicat en el punt 1 d'aquest article?

5.- No, no és veritat que totes les diferències de les comptes hagin estat explicades en l'Assemblea com s'indica en l'Acta en qüestió.
Per tot això avanço que els Comptes Anuals que va presentar la Junta Actual en l'Assemblea General, seran impugnades degudament a l'Ajuntament corresponent, adjuntant tota la documentació necessària perquè prosperi la dita impugnació.

6.- En l'Acta no apareix una altra pregunta que vaig fer, i que per la seva importància hauria d'aparèixer en aquesta. Es tracta del següent: vaig indicar que el resultat de l'any 2005 s’ha de distribuir individualment per cada soci, ja que en aquest any en el repartiment d'aquest intervenen dos coeficients, el de propietat i el de tenir torre o només parcel·la, i per tant no es pot acumular el benefici o pèrdua a l'exercici posterior que sols ho serà per coeficient de propietat a l’haver desaparegut el servei d'escombraries.

Sobre aquest particular em va contestar el Sr. Pamies, indicant-me que no s'havia pogut fer perquè el programa informàtic no ho permet. Bé, això no és pot acceptar, jo vull pagar només el que em correspon, la Junta és la responsable de presentar els comptes correctament.

7.- A l’Assemblea vaig exposar el cas de un membre de la Junta Actual que havia demanat que li condonessin part del pagament dels seus rebuts d’aigua dels anys 2001 a 2003 per diverses raons. La Junta li va perdonar el 50% del seu consum, li va fer un txec de l’import i el tresorer el va firmar, al requerir la firma del President, que no havia assistit a la reunió, va trencar el txec i va posposar el tema per una altre reunió. De tot això no es diu res en l’Acta.

En quant als temes: Sra. Corbella, contractació del nou administrador Sr. Josep Pujol i acomiadament de la Sra. Conxita, pressions de l'anterior Junta i de l'Ajuntament, il·luminació pública i projecte d'obres, donarien una infinitat de raons per fer aquest article molt més llarg, per tant deixo per a una altre ocasió comentar amb més detalls aquests temes.


Eduard Mas Plana

15 comentaris:

Anònim ha dit...

Particularment agraeixo la informació senyor Mas.

Anònim ha dit...

No considero cap error el fet que no volem més referències a comptes sinó fets que demostrin que les coses van a millor a Les Pungoles, que hem conseguit mirant els comptes durant els últimns 5 anys?? Res de res...és hora de deixar rencors i errors contables per donar pas a les accions, la informacio i les bones maneres. Criticar no porta en lloc....fan falta projectes ben informats i decisions....crec jo!!

Anònim ha dit...

Sr.Mas.
Un cop més, li agraeixo tota l'informació que ens dona.
El coneixement es la sang de totes les revolucions.
JA NI HA PROU!
Potser la revolucío hauría de començar ja.
No tenim llum,no tenim carrers,no tenim res de res.Els nostres cotxes sembren camions de escombraries,que ará ens cobren i quasi bé no ens recollen
Deixemnos de tanta rucada i començem a posar el cul en fora.
Que estem pagant cada 3 messos.
Tan sols estem pagant pleits i advocats incompetens.El que reste ens ho embargan.
QUINA PRESA DE PEL.!!!!
LA COMUNITAT HA QUEBRAT.
QUE SÈMPORTI LA MAFIA LES ESCORRIALLES.
FOTEM.HO TOT A NORRIS ....I, COM L'AU FENIX, RESURGIM DE LES NOSTRES CENDRES.
QUE LI SEMBLA SR TELLA?
HO HA INCLOS EN EL PROGRAMA DE LA NOVA CAMPANYA ELECTORAL?
DONÇ VINGA......SOM-HI.
ESTIC FART DE LLENÇAR EL MEUS CALERS.

Enric Silvestre ha dit...

Habiendo recibido el acta de la asamblea de la Entitat Urbanística de Conservació de la Urbanización de las Pungolas, celebrada el 17 de Septiembre de 2006, y no estando de acuerdo con su contenido, hoy (23/10/2006) he presentado, ante el Registro del Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor, SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO DE APROVACIÓN DEL BALANCE Y LAS CUENTAS A 31 DE DICEMBRE DEL 2005.

Escrito:
En primer lugar manifestar que en el acta no se recogen algunas preguntas efectuadas a La Junta ni las respuestas de la misma a diferentes temas tratados en la asamblea enre ellos el expuesto personalmente por el que suscribe y que paso a detallar.

En el Balance de la ENTIDAD presentado en la asamblea del 19 de Marzo de 2006 figuraba en el Activo el saldo pendiente de la ASOCIACION DE PROPIETARIOS, de 17.518,57€.

En el Balance de la ENTIDAD presentado en la asamblea del 17 de Septiembre de 2006 figura el saldo pendiente de la ASOCIACION DE PROPIETARIOS, únicamente de 6.691,55€.

Consecuentemente figura rebajada la deuda de la ASOCIACION DE PROPIETARIOS en 10.827,02€ sin motivo ni justificación alguna, teniendo en cuenta que:

1- la ASOCIACION DE PROPIETARIOS, en las cuentas presentadas y aprobadas en la asamblea de fecha 12/02/06, hacia constar la deuda a la ENTIDAD URBANISTICA, de 17.518,57€.

2- dicha deuda de 17.518,57€ fue asumida por el AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR, al hacerse cargo de la totalidad del ACTIVO Y PASIVO, de la ASOCIACION DE PROPIETARIOS.

3- según se manifestó en la asamblea de la ENTIDAD de fecha 17/09/06, que ahora impugnamos, dicho importe de 17.518,57€, fue pagada por el AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI, a la ENTIDAD URBANISTICA, durante el primer trimestre de 2006.

4- esta información fué confirmada en la asamblea por el actual Administrador de la ENTIDAD, Sr. Josep Pujol.

Por todo lo manifestado considero que NO SE PUEDE ACEPTAR, que en el Balance presentado y aprobado inicialmente en asamblea de 17/09/06, no figure en el Activo, la totalidad de la deuda de 17.518,57€, reconocida por la ASOCIACION DE PROPIETARIOS y ASUMIDA Y PAGADA por el AYUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR.

Por lo expuesto, previa las comprobaciones que procedan, fáciles de efectuar por ese Ayuntamiento, se acepte la presente impugnación y se proceda en consecuencia.

Anònim ha dit...

A día d'avui,28 d'octubre, no he rebut copia de l' acta de l'última Assamblea. POTSER SOC L' UNIC QUE NO L' HA REBUT?.
M' agradaría saber quans dels lectors de aquest blog son a la mateixa situació informaré a la Junta de l'incidencia.

Alfons Sugrañes i Garcia

Anònim ha dit...

Avui (1 de Novembre de 2006) un carter m'ha entregat la copia de l'acta que el Sr. Sugrañes diu no haver rebut, t'aconsello company, donis a la Junta de l'Ens una adreça on hi visquis. (Jo a Montblanc 2, Les Pungoles) Ja se que Correos, a Sant Antoni de Vilamajor, funciona com Deu els hi ha donat a entendre (la gracia divina no els ha tocat, certament) pero si ens deixessim de "punyetes" i remessim en la mateixa direccio, tot identificant-nos, per exemple, "Les Pungoles" funcionaria molt millor.

Tinc un gran respecte per el Sr. Mas, no penso com ell, no estic d'acord amb les seves aseveracions, pero es un autentic "Pungolero" i mante les seves idees: Estima les Pungoles.

Nomes demano que tots, deixant a banda els interessos personals i el no prendre's la sana critica, tot hom es lliure de pensar com vulgui sense agredir l'oponent que no contrari, com una agressio personal.

jordi ha dit...

L'anonim d'abans soc Jo.
Sento molt no entendre massa aixo de l'internette

Anònim ha dit...

He tornat a plorar al veure que els de les urbanitzacions continuem estan al final del passadís ben separats de la resta de veïns alhora d'anar a votar. Cada cop ens divideixen en grups més petits...i encara no sé amb quin sentit.
Amb la colla de legalistes que tenim a les reunions de propietaris de la urbanització i ningú es capaç d'expliar-me si és constitucional separar així a la població en el moment d'anar a votar??
Gràcies

Anònim ha dit...

Membres de la junta??Que hi algú que opini?Junta??Junta?? Que no som prou dignes per tenir una opinió d'ells o només es poden reunir i conversar amb els que demanen diners o els que volen que se'ls hi perdonin els deutes??

Jo també voldria coneixer si és constitucional i legal separa d'aquesta forma les urnes i si hi ha alguna forma de impugnar-ho...es que això de impugnar-ho tot està de moda aquí a la urbanització i jo vull ser un home "fashion".

Anònim ha dit...

!!Por fin parece que tenemos todos luz de nuevo!! A ver cuanto dura!!
!!Vaya porquería de junta tenemos que es incapaz de leyendo este foro no dar ni una respuesta!! Junta nueva ya!!Por cierto....han envenenado mi perro y ya he hecho la corrspondiente denuncia a la policia!!Por lo que parece tenemos algún vecino psicopata que se aburre en casa después de salir de algun piso de mierda entre semana!!Como los que solo nos vienen a robar paseando sus coches por la calle o riéndole las gracias a sus familias mafiosas amigas, con sus cartas y sus puritos en la boca!!

Anònim ha dit...

Contestant a-puignou:
Entenc que estiguis emprenyat per l'enverinament del teu gos. Aixo no et dona cap dret per insultar als demes que pot esser no en tingeum un, si no uns quants pisos de merda a ciutat, malgrat viure a Les Pungoles. Si vols canviar la Junta tens el camins legalment establerts. Prova-ho, no et penso votar, no se qui ets, impossible fer-te confiança.
Remem tots en la mateixa direccio o senzillament fem el ruc?.
Et penses que la Junta es llegeix aquest "Bloc"? Per que?. Te cap obligacio de fer-ho? No hi ha uns canals establerts? Ha de contestar qui ens representa un anònim?.
Tu no ets "Pungolero" ets un anònim.

Anònim ha dit...

Jordi: Acepto la crítica respecto a mi anonimato, y aunque entiendo tu postura considero más ético y prefiero mantenerme así, que pasarme de listo como hacen muchos en las reuniones, levantandose y soltando sandeces improductivas y haciendo de Ally McBeal, o leyendo cartitas emotivas después de clavarla por la espalda o parando proyectos que nos harían más válido nuestro patrimonio.....¿esos son los que defiendes como Pungoleros?¿esos que quieren nuestro patrimonio por cuatro duros para ganarse ellos el margen, tratándonos de tontos?¿Esos que prefieren dinero que patrimonio porquè es más fácil de robarnoslo?¿Esos que creen que Dios hizo la luz con chapuzas y prometen milagros por no invertir dinero de verdad y hacer las cosas bien?¿esos que lo impugnan todo con tal de no pagar lo que por la época que vivimos hemos de pagar para subsiistir? ¿esos que vienen a Les Pungoles para pagar lo que pagavan en sus escaleritas de su estimada capital y conservar lo que aquí hay? Vaya Pungoleros me defiendes....¿con ellos te identificas?¿a ellos me defiendes y a ellos consideras verdaderos Pungoleros?...vas apañado...hubiera estado mejor que fuesen anónimos como yo, porque yo y muchos otros l¡no los queremos aquí, y mejor que dejen a mi y alos míos en paz porquè matar un animal es dañarme a mi...Te puedo asegurar que los miembros de la junta y el alcade leen este Blog aunque a ti te digan que no. Lo hacen y espero que se averguenzen de tenernos así.

Anònim ha dit...

Estic dacord en el fet que no cal que se'ls defensi perquè no hi ha defensa possible....és vergonyós.
Ningú ens ha informat de la reunió amb l'assesor que van tenir certs veïns....

Salva Bagunyà ha dit...

Tu anomenat jordi tambe ets un anonim, Jordi Que???, despres podras dir als demes que son anonim

Anònim ha dit...

Sr. Jordi,

Considero que si leen los artículos se puede distinguir que en este foro no he insultado a nadie y simplemente he dado mi opinion. Quizá el que no quiere ver la realidad eres tu y no quieres ver com la junta hace oidos sordos aunque no esten ciegos ni mudos de lo que los vecinos opinamos. Supongo que te debe ofender alguna cuestión que aquí se expone no sé por que razón y siento que se así. Mi anonimato es cuestión mía y considero que es mi derecho aunque te contagie cobardía, però mi actitud no es ni minimamente tan deleznable coomo la de algunos vecinos que nos han querido timar y usar nuestro patrimonio común para especular con el por un valor irrisiorio y como no tragamos ahora se han usado otros medios....eso si que es deleznable. Yo no se si miembros de la junta han robado alguna vez pero si que se que por culpa de gente que viene a vivir aquí con la ley del mínimo gasto, las luces de mi calle son una porquería, no tenemos intalaciones deportivas, las cloacas no tragan ,se inundan los chanflanes de mi calle y no pudo hacer ni 5 metros caminando por las aceras...¿tu luchas por eso o prefieres gastar saliba por conocer mi nombre?...Sería mejor que avanzasemos y no mirásemos tanto las lagañas del vecino. Y`por cierto te reitero que no dudes que los mimembros de la junta leen este Blo al igual que nuestro alcalde, aunque a ti te digan que no..