16 de juny 2010

Lliuren plans de prevenció contra incendis a sis urbanitzacions de Fogars i Sant Pere de Vilamajor

Els ajuntament de Fogars de la Selva i Sant Pere de Vilamajor han rebut plans de prevenció d'incendis forestals corresponents a 6 urbanitzacions d'aquests municipis. En concret, s'han redactat els plans de prevenció del Parc dels Prínceps, Parc dels Prínceps II - Niàgara Parc i Regent Parc de Fogars, i els de Can Vila, Can Ram i Vallserena de Sant Pere de Vilamajor.

Aquests plans de prevenció són un instrument per planificacar mesures adreçades a evitar els efectes dels incendis forestals establertes a la Llei de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions. Compten amb una proposta de definició del perímetre de la urbanització, el projecte de construcció d'una franja de protecció entorn del perímetre de la urbanització, un projecte de tractament de les parcel·les no edificades i dels espais comuns, un pla d'evacuació de la urbanització, i
recomanacions pel que fa als accessos, la xarxa elèctrica, les parcel·les edificades, etc. L'execució i el finançament del pla depèn en primera instància dels parcel·listes i, subsidiàriament, de l'Ajuntament.