5 de jul. 2010

BAN sobre la neteja de solars de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Per l'Il·lm. Sr. Francesc Tella i Macià, alcalde de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor,

ES FA SABER

Que la gran quantitat de pluges d'aquest hivern i primavera han provocat, i continuaran provocant amb l'anunciada arribada de la calor i el bon temps, una gran proliferació de vegetació.

Aquesta vegetació comportarà, d'una part, l'augment d'insectes molestos així com rosegadors, i per l'altra, un cop seca, el perill d'incendi.

La legislació actual i en concret l'establert pels articles 9 del text refós de la Llei de sòl i 189 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, determina que els propietaris dels terrenys i edificacions hauran de mantenir-los en les degudes condicions d'higiene, salubritat i seguretat. L'incompliment d'aquesta obligació habilita a l'administració per a la imposició de multes.

Per tot això s'ordena als propietaris dels referits solars i terrenys que procedeixin, abans del dia 10 DE JULIOL d'enguany, a la seva neteja de forma que quedin i es mantinguin en les degudes condicions d'higiene, salubritat i seguretat.

Sant Antoni de Vilamajor, 17 de juny de 2010.

L'Alcalde,
Francesc Tella i Macià