15 de maig 2011

BEQUES DE LLIBRES I MENJADOR 2011-2012

SOL·LICITUDS: Es poden recollir a l'Ajuntament, a Serveis Socials, al CEIP Joan Casas (AMPA), o bé a la pàgina web de l'Ajuntament.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Serveis Socials 
Fins l'1 de juliol de 2011

QUI POT SER-NE BENEFICIARI?
• Alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria de centres públics.
• Alumnes de centres privats concertats si ho són per resolució del/la delegat/da territorial d'Educació o per autorització de fet del Departament d'Educació.

REQUISITS:
• Presentar sol•licitud i documentació prevista en les bases reguladores en el termini de la convocatòria.
• Estar empadronat/da i que l'alumne visqui a Sant Antoni de Vilamajor.
• No tenir deutes de cursos escolars anteriors.
• No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic.
• Sol•licitar visita amb el professional de serveis socials (posterior a la presentació de la sol•licitud i documentació acreditativa). 

BEQUES MENJADOR
• Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior al 85% del salari mínim interprofessional, és a dir 545,19 € mensuals, excepte en els casos d'acreditació de violència masclista.
• Impossibilitat de fer-se càrrec de l'alumne durant el migdia.
• Ser usuari fix del servei de menjador.

BEQUES LLIBRES
• Caldrà participar en el programa de reutilització de llibres de l'escola corresponent.


INFORMACIO:
• Consultes a Serveis Socials. C. Nou, 6. Tel. 93 845 35 26. 
• Bases convocatòria beques menjador: www.vallesoriental.cat (Polítiques Socials). 

Sant Antoni de Vilamajor, a 6 de maig de 2011


Publicat a la web de Sant Antoni de Vilamajor