17 de nov. 2015

Aclariment sobre el preu de l'aigua des de la EUC
Segons ens ha fet arribar la EUC per aclarir tema preu de l'aigua, ens ha traslladat un correu amb la següent informació:

Fins ara, la distribució dels blocs de consum a la urbanització estava establerta de tal manera que s’afavoria el consum d’aigua, es a dir, per consums superiors als 60 m3 trimestrals (el tercer bloc), el preu del consum d’aigua era inferior a totes les urbanitzacions del voltant, inclòs els municipis de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. El que encaria el rebut per a consums inferiors als 60 m3 era la quota fixa de servei.
Ara be, aquest bloc, només afavoria al 10% dels abonats de la urbanització.
El que s’ha fet amb les noves tarifes, vigents a partir de la signatura del contracte l’1 de juliol, és invertir aquesta tendència. Ara es beneficia a la majoria dels propietaris/abonats mitjançant una disminució en les tarifes, combinat amb una variació amb la distribució dels blocs de consum. De tal manera que el punt d’equilibri respecte de les tarifes anteriors, el trobem en un consum trimestral de 48 m3 d’aigua.
Això vol dir que per a consums inferiors als 48 m3 d’aigua trimestrals, el cost és inferior amb les noves tarifes que amb les anteriors, i l’estalvi es considerable.
A partir d’un consum superior als 48 m3 (que ja és considerable), es penalitza el consum i els preus son força superiors al de les tarifes anteriors.
El que s’ha assolit es igualar els blocs i tarifes vigents a Can Miret, amb una excepció, per pal·liar la menor rendibilitat a Les Pungoles que a Can Miret, doncs la xarxa de Les Pungoles està força més deteriorada i calen moltes més intervencions per fuites que a Can Miret, aplicant el que s’ha denominat quota d’equilibri, de 7,00 euros el trimestre.
En aquest quadrant es pot comparar les noves tarifes (impostos a banda), amb els seus blocs de consum corresponents i les antigues.
A partir 1 juliol 2015
Tarifa €/m3
Fins 30 de juny de 2015
Tarifa €/m3
Bloc 1: fins a 30 mtrimestre
0,8742
Bloc 1: fins a 18 m3 trimestre
0,5451
Bloc 2: de 30 a 45 m3trimestre
1,4706
Bloc 2: 18 a 60 m3 trimestre
1,1646
Bloc 3: més de 45 m3trimestre
2,9730
Bloc 3: més de 60 m3trimestre
2,1237
Quota fixa de servei
30,09 €/trimestre
Quota fixa de servei
49,88 €/trimestre
Quota equilibri
7,00 €/trimestre
Quota equilibri
-
Quota conservació comptador
2,02 €7trimestre
Quota conservació comptador
1,86 €/trimestre
Alta comptador
345,81 €
Alta comptador
144,21 €
Reposició del servei
60,58 €
Reposició del servei
62,68 €
Cal remarcar que segons la distribució de blocs, fins a 30 m3 de consum d’aigua trimestrals tenim 201 abonats que representen un 68% d’abonats a la urbanització.
Doncs be, tots aquests abonats es veuran beneficiats d’unes tarifes força inferiors, com queda palès en aquest supòsit força clarificador:
Supòsit consum trimestral de 30 m3
Nova tarifa
Supòsit consum trimestral de 30 m3
Antiga tarifa
Quota fixe de servei
30,09 €
Quota fixe de servei
49,88 €
Quota equilibri
7,00 €
Quota equilibri
-
Quota conservació comptador
2,02 €
Quota conservació comptador
1,86 €
Subtotal
39,11 €
51,74 €
Bloc 1: fins a 30 mtrimestre
26,23 €
Bloc 1: fins a 18 m3 trimestre
9,81 €
Bloc 2: de 30 a 45 m3 trimestre
-
Bloc 2: 18 a 60 m3 trimestre
34,.94 €
Bloc 3: més de 45 m3 trimestre
-
Bloc 3: més de 60 mtrimestre
-
Subtotal
26,23 €
44,75 €
Total
65,34 €
96,49 €